Reklamačný poriadok

1  Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby poskytované spoločnosťou NUMERO MATRICA s. r. o.

sídlom Ružová dolina 610/14 821 09 Bratislava,

registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 164331/B; IČO: 54935415, DIČ: 2121833945; email: numero@numero.sk, tel. číslo: +421 905 493 395

Reklamačný poriadok je záväzný pre všetky strany – Poskytovateľa služieb aj Klienta.

Tento reklamačný poriadok informuje Klienta o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane informácií o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť.

Reklamačný poriadok je zverejnený na webových stránkach www.numero.sk.

Objednaním služby Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) ako aj s Reklamačným poriadkom.

2  Výklad niektorých pojmov

Poskytovateľom služieb, ktoré si je možné zakúpiť na webových stránkach www.numero.sk je NUMERO MATRICA s. r. o..

Službou sa rozumejú všetky služby, ktoré poskytuje Poskytovateľ služiebNUMERO MATRICA s. r. o.. Jedná sa o Numerologické kurzy a Numerologické analýzy.

Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od Poskytovateľa služieb objednala jeho služby.

Účastník kurzu je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje vybraného Numerologického kurzu a vzdeláva sa tak v oblasti numerológie.

Reklamácia predstavuje uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby.

Vybavenie reklamácie predstavuje ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, výmenou služby za inú, vrátením ceny účtovanej za poskytnutú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

3  Zodpovednosť za vady služieb

Poskytovateľ služieb zodpovedá za to, že ponúkaná služba Klientovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej služby a uzavretou zmluvou.

Poskytovateľ služieb ďalej zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania Klientovi.

4  Uplatnenie reklamácie

Klient má právo uplatniť reklamáciu:

a na kvalitu poskytovanej služby, teda rozsahu Numerologického kurzu alebo Numerologickej analýzy uvedeného v ponuke, miesto konania, formu konania či typ objednanej Numerologického kurzu alebo Numerologickej ananlýzy.

b) na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu, ak má dôvodnú pochybnosť o tom, že suma na faktúre za poskytovanú službu nebola vystavená v súlade so zmluvou a cenníkom Poskytovateľa služieb.

Klient je povinný uplatniť reklamáciu u Poskytovateľa služieb bez zbytočného odkladu, najlepšie ihneď po tom, ako zistí vadu poskytovanej služby. Klient tak musí učiniť najneskôr do 30 kalendárnych dní, inak jeho právo na reklamáciu zaniká.

Reklamácie sa podávajú v písomnej forme. Pre reklamáciu je potrebné použiť formulár s názvom Reklamačný formulár dostupný na webových stránkach www.numero.sk.

Reklamáciu je možné doručiť poštou na adresu sídla Poskytovateľa služieb alebo emailom na adresu numero@numero.sk. Lehota na vyriešenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia zásielky alebo dňom doručenia emailu. V prípade chybného vyplnenia formuláru Klientom, začína lehota na vybavenie reklamácie plynúť dňom doručenia správne vyplneného formulára.

V prípade využitia poštových alebo doručovacích služieb sa splnenie lehoty na podanie reklamácie (30 kalendárnych dní) posudzuje podľa dátumu odovzdania zásielky dopravcovi.

Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za prípadné nesprávne údaje vyplnené v Reklamačnom formulári, ako napríklad nesprávne vyplnené číslo účtu, na ktoré by Klient žiadal vrátenie peňazí. Poskytovateľ služieb ďalej nenesie zodpovednosť za nemožnosť doručenia reklamácie zo strany Klienta alebo problémy s doručením na strane tretích strán – napríklad doručovacej služby.

V prípade uplatňovania reklamácie na správnosť vyúčtovanie ceny za poskytovanú Službu, je Klient stále povinný dodržať stanovenú lehotu na zaplatenie služby, resp. dodržať splatnosť faktúry.

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu v nasledujúcich prípadoch:

  1. Nerešpektovanie doporučení a podmienok Poskytovateľa služieb, stanovených vo VOP
  2. Nedbanlivé konanie zo strany Klienta
  3. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
  4. Uplynutie doby na podanie reklamácie

5  Vybavenie reklamácie

Po obdržaní reklamácie bude Poskytovateľ služby informovať Klienta o prijatí jeho reklamácie. Poskytovateľ služieb bude Klienta informovať prostredníctvom emailu, ktorý Klient uviedol v Reklamačnom formulári.

Poskytovateľ služby prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu. Následne rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie.

Ak Poskytovateľ služby nesplní v lehote 30 kalendárnych dní svoju povinnosť vybaviť reklamáciu, má Klient právo odstúpiť od zmluvy.

O vybavení reklamácie bude Poskytovateľ služieb informovať klienta prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu, ktorú Klient poskytol v Reklamačnom formulári. Tento email je zároveň potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s vybavením reklamácie sa Poskytovateľ služby zaväzuje splniť svoju povinnosť vyplývajúcu z vybavenej reklamácie.

Poskytovateľ služby je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

6  Spôsoby vybavenia reklamácie

Ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú je možné odstrániť, má Klient právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ služby je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ služby.

Poskytovateľ služby sa s Klientom môže dohodnúť na vybavení reklamácie výmenou reklamovanej Služby za inú Službu.

Ak sa na Službe objavia neodstrániteľné vady, má Klient právo na primeranú zľavu z ceny Služby. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Služby. O výške poskytnutej zľavy rozhoduje Poskytovateľ služby.

V prípade, ak sa nepreukáže ohlásená vada Služby, má Poskytovateľ právo ukončiť reklamačný proces a reklamáciu tak dôvodne zamietnuť.

V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy je Poskytovateľ služby povinný vrátiť Klientovi príslušnú sumu a to na číslo účtu, ktoré Klient poskytol v Reklamačnom formulári.

7  Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 31. 05. 2021.

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmeny a ďalšie doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Najobľúbenejšie služby Kataríny Čičmancovej