Všeobecné obchodné podmienky

1  Úvodné ustanovenia

Poskytovateľom služieb vo forme Numerologických analýz a Numerologických kurzov, ktoré sa dajú zakúpiť na webových stránkach numero.sk, je NUMERO MATRICA s. r. o. Ružová dolina 610/14 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 164331/B, IČO:54935415, DIČ: 2121833945; nie je platcom DPH.

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní služieb zakúpených na webových stránkach www.numero.sk, ktoré boli uzavreté medzi Poskytovateľom služieb a Klientom. V prípade, že Klient nesúhlasí s ich dodržiavaním, nemôže poskytované služby využívať. Rovnaké podmienky užívania služieb platia aj pre tých, ktorí si služby nezakúpili prostredníctvom webových stránok numero.sk, ale učinili tak inou formou.

2  Definície niektorých ďalej používaných pojmov

Poskytovateľom služieb, ktoré si je možné zakúpiť na webových stránkach www.numero.sk je NUMERO MATRICA s. r. o…

Službou sa rozumejú všetky služby, ktoré poskytuje Poskytovateľ služieb NUMERO MATRICA s. r. o.. Jedná sa o Numerologické analýzy a Numerologické kurzy, ktoré sú ďalej definované v časti 3 Ponúkané služby.

Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od Poskytovateľa služieb objednala jeho služby.

Účastník kurzu je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje vybraného Numerologického kurzu a vzdeláva sa tak v oblasti numerológie.

3 Ponúkané služby

NUMERO MATRICA s. r. o. poskytuje poradenské, konzultačné a vzdelávacie Služby v oblasti numerológie. Konkrétne sa jedná o nasledovné služby:

Numerologický kurz predstavuje službu, v rámci ktorej sa Klient vzdeláva vo vybranej oblasti numerológie. Vzdelávanie prebieha vo vopred stanovenom termíne alebo termínoch. Účastník kurzu sa vzdeláva v rámci skupiny, ak sa obe strany nedohodnú inak. Vzdelávanie prebieha osobne alebo online formou, v závislosti od toho, aký kurz si Účastník kurzu vyberie. Za numerologický kurz je považovaná aj služba, ktorá môže byť označená ako seminár. Numerologické kurzy sú vyučované v rámci projektu Škola numerológie NUMERO.

Numerologická analýza predstavuje poradenskú službu, ktorá je poskytovaná Klientovi na mieru, nakoľko je spracovaná na základe dátumu narodenia Klienta, resp. dátumov, ktoré Klient poskytuje. Numerologická analýza je poskytovaná ako jedna konzultácia v dohodnutý termín. Každá ďalšia konzultácia mimo tento termín je považovaná za ďalšiu Numerologickú analýzu, za ktorú je potrebné zaplatiť ako za ďalšiu poskytnutú službu. Numerologická analýza je Klientovi podávaná ústnou formou, ak sa obe strany nedohodnú inak.

Čo hovoria vaše čísla? je online služba na webových stránkach www.numero.sk poskytovaná zdarma všetkým jeho návštevníkom. Pre využitie tejto služby je potrebné poskytnúť dátum narodenia. Táto online služba predstavuje iba orientačnú numerologickú analýzu, ktorá nemôže byť považovaná za plnohodnotnú Numerologickú analýzu spracovávanú na mieru.

Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že bude poskytovať informácie a rady z pohľadu numerológie najlepšie ako môže, nepreberá však zodpovednosť za finálne rozhodnutia Klienta.

4  Ceny služieb

Na webových stránkach www.numero.sk sú ponúkané platené aj neplatené služby. Numerologické analýzy a Numerologické kurzy sú poskytované za poplatok.

Vytvorením objednávky a jej odoslaním sa Klient zaväzuje, že zaplatí plnú cenu služby, ktorú si objednáva, ak nie je dohodnuté inak.

Online služba „Čo o vás prezrádza dátum narodenia“ je bezplatná.

Cena za služby za poplatok je vždy uvedená pri konkrétnej ponuke. Ceny sú uvádzané vrátane DPH.

5  Ďalšie náklady za využitie služieb

Pri využití služieb poskytovaných telefonicky alebo online, respektíve diaľkovou komunikáciou, musí Klient počítať s dodatočnými nákladmi, ktoré mu vyplynú z užívania telekomunikačnej siete. Cena sa odvíja od tarifu operátora, s ktorým má Klient zmluvu. Poskytovateľ služby nevyužíva telefónne číslo so zvýšenou tarifou.

6  Objednávanie služby, zmluvné a platobné podmienky

Užívateľ si vyberá službu prostredníctvom webových stránok www.numero.sk, ktorej výber môže v prípade záujmu konzultovať na telefónnom čísle + 421 905 493 395 alebo prostredníctvom emailovej adresy numero@numero.sk.

Vybranú službu je možné kúpiť priamo na webových stránkach a zaplatiť ju prostredníctvom platobnej brány. Ďalšou možnosťou je objednať si službu na telefónnom čísle + 421 905 493 395, alebo prostredníctvom emailovej adresy numero@numero.sk, s tým, že platba bude Poskytovateľovi služby poukázaná priamo na bankový účet. Poplatok za služby nie je možné na mieste stretnutia po poskytnutí služby zaplatiť platobnou kartou.

Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa služieb dodať Klientovi vybranú poradenskú, konzultačnú alebo vzdelávaciu činnosť v oblasti numerológie. Klient sa zaväzuje, že uhradí dohodnutú cenu za dodané služby. Zmluva sa uzatvára na dobu do dodania služby Klientovi. Zmluva môže zaniknúť aj odstúpením od zmluvy alebo dohodou oboch zmluvných strán.

Zmluva medzi Poskytovateľom služby a Klientom vzniká objednaním služieb u Poskytovateľa zo strany Klienta.

Zmluva nadobúda platnosť potvrdením objednávky zo strany Poskytovateľa služieb.

Odoslaním objednávky Klient prehlasuje, že súhlasí s uvedenými VOP Poskytovateľa služieb.

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo odmietnuť záujemcu o jeho služby.

7  Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy

Klient môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od jej uzatvorenia (tzn. od vytvorenia objednávky Klientom a jej následným potvrdením Poskytovateľom služby) a to bez udania dôvodu. Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa služby začali plniť s jeho súhlasom pred uplynutím tejto lehoty. Výnimkou v tomto prípade sú konkrétne Numerologické kurzy, ktorých výuka je rozložená do viacerých dní. V tomto prípade je možné od zmluvy odstúpiť po prvej lekcii výuky.

Odstúpením Klienta sa zmluva ruší a Poskytovateľ služby je povinný vrátiť Klientovi poplatok za službu v prípade, že tento poplatok bol uhradený do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a splnení podmienok odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy je možné výlučne písomnou formou. Pre odstúpenie od zmluvy sa využíva formulár. Formulár je potrebné doručiť na adresu sídla Poskytovateľa služieb alebo ho doručiť elektronicky – zaslať na emailovú adresu numero@numero.sk.

8  Dodacie podmienky a lehota dodania

Numerologické kurzy

Numerologický kurz je dodávaný v termíne alebo termínoch, s ktorým je Klient vopred oboznámený pri zakúpení kurzu. Informácie o termínoch sa vždy nachádzajú v informáciách o zvolenom kurze.

Poskytovateľ služby sa zaväzuje vopred dohodnuté termíny plniť. V prípade potreby zmeny termínu zo strany Poskytovateľa služby, je Poskytovateľ služby povinný poskytnúť náhradný termín Účastníkom kurzu, alebo im zadovážiť alternatívne sprostredkovanie informácií vo forme zvukovej alebo videonahrávky. Nahrávka je sprístupnená na vopred stanovený počet dní tak, aby si Účastníci kurzu stihli dobrať učivo pred nasledujúcou hodinou.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa výuky v niektorom z termínov zo strany Účastníka kurzu, sa Účastník kurzu dopredu dohodne s Poskytovateľom služby na tom, že Účastník kurzu dostane k dispozícií na vopred stanovený počet dní nahrávku, z ktorej si vynechané učivo doberie.

V prípade online kurzu dostane Účastník k dispozícií videonahrávku z výuky. V prípade prezenčného kurzu dostane Účastník kurzu k dispozícií zvukovú nahrávku.

Numerologické analýzy

V prípade výberu a zaplatenia Služby cez platobnú bránu na stránkach numero.sk je Klient povinný kontaktovať Poskytovateľa služby na telefónnom čísle + 421 905 493 395, alebo na emailovej adrese numero@numero.sk do 7 kalendárnych dní od zakúpenia služby, aby sa dohodol na termíne a mieste poskytnutia Služby.

Ak si Klient objednáva Službu inak ako priamo cez webové stránky www.numero.sk, tzn. osobne, telefonicky alebo emailom, termín Numerologickej analýzy si dohaduje v rámci objednania Služby.

Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že ponúkne Klientovi termín na využitie jeho služby do jedného mesiaca od jeho kontaktovania Klientom.

9  Povinnosti a práva Účastníkov kurzov

  1. Každý Účastník kurzu si sám pred jeho začiatkom zaobstará nasledovné pomôcky: zošit veľkosti A4, najlepšie linajkový; modré, červené a zelené pero.
  • Účastníci kurzu sú povinní zúčastňovať sa výuky včas, v dopredu stanovenom čase. Počas lekcie môžu vstupovať do výuky a klásť otázky.
  • Účastníci kurzu dostávajú pracovné listy,  ktoré budú zasielané na ich emailovú adresu vždy aspoň jeden deň pred aktuálnou témou, ktorej sa budú týkať.
  • Zdieľanie alebo iná distribúcia študijného materiálu z kurzu bude mať za následok zablokovanie Účastníka kurzu a jeho vylúčenie zo vzdelávacej aktivity bez nároku na vrátenie poplatku za kurz.
  • Poskytnutý materiál nie je povolené používať na ďalšie vzdelávanie mimo Školy numerológie NUMERO. Výučba a školiaci materiál je určený výhradne na osobné vzdelávacie účely pre Účastníka kurzu.
  • Nahrávanie obsahu výuky Účastníkmi kurzu je zakázané a môže byť dôvodom k vylúčeniu z kurzu bez nároku na vrátenie poplatku za kurz.
  • Účastník kurzu má v prípade jeho absencie vo výuke právo požadovať alternatívu sprostredkovaných informácií tak ako je uvedené v časti Dodacie podmienky a lehota dodania v týchto VOP.

Aby mohla byť Služba riadne poskytnutá, je v prípade numerologických kurzov vyučovaných dištančne potrebné, aby si Účastník kurzu ďalej zabezpečil:

  • Elektronické zariadenie – najlepšie počítač, resp. notebook alebo tablet či chytrý telefón, prostredníctvom ktorého sa bude Účastník kurzu pripájať k online výuke, si musí každý Účastník zabezpečiť sám.
  1. Účastník kurzu si rovnako sám zabezpečuje stabilné pripojenie k internetu.
  • Prístup k výuke bude sprostredkovaný prostredníctvom linku, ktorý bude vygenerovaný pred začiatkom výučby a bude zaslaný na emailovú adresu Účastníka kurzu. Prostredníctvom vygenerovaného linku sa Účastník kurzu pripojí do služby Google Meet, alebo inej vybranej služby. Pre využitie tejto služby nie je potrebné disponovať emailovou adresou od spoločnosti Google. Rovnako nie je potrebná inštalácia špecifického softvéru.

10  Reklamácie

Reklamácie sa uplatňujú výlučne písomnou formou. Reklamáciu je možné doručiť poštou na adresu sídla Poskytovateľa služieb alebo emailom na adresu numero@numero.sk. Lehota na vyriešenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia zásielky alebo dňom doručenie emailu.

11  Riešenie sporov

Právne vzťahy medzi Poskytovateľom služby a Klientom sa okrem VOP riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky ustanoveniami príslušných právnych predpisov. 

Poskytovateľ služby a Klient súhlasia s tým, že v prípade vzniknutého sporu sa budú snažiť nájsť vhodné riešenie kompromisom.

Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Obrátiť sa môže na ktorýkoľvek subjekt zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý je vedený Ministerstvom hospodárstva SR. Klient tiež môže využiť online nástroj – platformu pre alternatívne riešenie sporov, dostupný na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ a pomocou nej podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

12  Etický kódex

Poskytovateľ služieb dodržuje etický kódex, v rámci ktorého sa dbá na maximálnu diskrétnosť a anonymitu Klientov. Informácie o Klientoch a poskytnutých Numerologických analýzach nie sú nikde zverejňované.

13  Záverečné ustanovenia

VOP sú prístupné na webovej stránke www.numero.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretia zmluvy.

Klient vyhlasuje, že vytvorením objednávky súhlasí s VOP.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo VOP meniť a dopĺňať, pričom pre Klienta sú platné tie VOP, ktoré boli platné v okamihu vytvorenia objednávky. 

Aktuálne VOP sú úplným znením zo dňa 31. mája 2021. Toto úplné znenie VOP nadobúda účinnosť 1. júna  2021. Po každej zmene a doplnení VOP bude zverejnený dátum ich aktualizácie.

Inak neupravené vzťahy v týchto VOP ako riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. 

Najobľúbenejšie služby Kataríny Čičmancovej