EXKLUZÍVNA VIP PONUKA – VŠETKO V JEDNOM v hodnote 1000€

1000

Chcete dať hodnotný darček svojim blízkym a záleží vám na ich osobnom raste? Je tu pre vás VIP
NUMERO rozbor. PONORENIE SA DO DUŠE ČLOVEKA A PRIEBEH JEHO ŽIVOTA
v analýzach a grafoch.

ktorá zahŕňa všetky spôsoby ponúkaných numerologických postupností.
Pomenuje fyzické, emočné a duševné vlastnosti, schopnosti a talenty človeka. Zameria sa na dôležité
životné cykly a etapy jeho života a ukáže cestu prosperity.
Cyklus NUMERO rozborov trvá približne dva mesiace.
BONUS: Klient bude mať príležitosť raz týždenne zadávať otázky aj mimo konzultačných analýz –
horúca linka.

Exkluzívna VIP NUMERO ponuka pozostáva z nasledovných tém:
KARMICKÝ PORTRÉT OSOBNOSTI ČLOVEKA – NAHLIADNUTIE DO JEHO DUŠE
Karmický portrét osobnosti človeka sa pozerá na človeka z hľadiska karmy. Vyzdvihuje jeho dary,
talenty a schopnosti z minulosti a karmické úlohy, ktoré má zvládnuť v súčasnosti. Akým oblastiam sa
vyhnúť, aby zbytočne nestrácal energiu a čo má v tomto živote odpracovať. Pomôže nájsť správne
životné smerovanie a využiť svoj potenciál.
Vstupné údaje: dátum narodenia, meno, priezvisko
KARMICKÝ PORTRÉT PARTNEROV – POHĽAD DO DUŠE VÁŠHO PARTNERA
Analýza rieši vzťahy partnerov z hľadiska karmy. Je zameraná na dary, talenty a schopnosti, čím sa vo
vzťahu môžu obohacovať a čo si vzájomne majú splatiť. Sleduje schopnosť obojstranného zladenia sa,
hodnotí jednotlivé fázy a vývoj vzťahu.
Vstupné údaje: dátumy narodenia, meno, priezvisko
ŽIVOTNÉ SMEROVANIE ČLOVEKA A PÔVOD JEHO KOREŇOV
Samotný názov tejto konzultácie napovedá, že pomôže nájsť vaše správne životné smerovanie
človeka k využitiu jeho potenciálu a napojenie sa na svojich predkov. Poukáže na oblasti v ktorých sa
bude cítiť šťastný a spokojný pri svojej sebarealizácii. Poodhalí akým sféram sa venovali jeho
predkovia, čo pre neho zanechali, aby tento odkaz využili pre svoj predurčený potenciál a dosiahol
vytúžené výsledky.
Vstupné údaje: dátum narodenia, meno a priezvisko, priezvisko biologického otca a rodné priezvisko
matky
CYKLY A ÚLOHY VÁŠHO OSOBNÉHO ROKU:
Téma krátkodobé smerovanie človeka udáva úlohy, ktoré má človek v danom životnom období
riešiť, odporúčania na čo sa sústrediť a zamerať, aby dokázal premyslene využiť čas, ktorý má
k dispozícii.
Poukazuje na pozitívne a negatívne obdobia roka a udáva, aký objem energie dostane, aby zvládol
úlohy, ktoré sú na neho kladené.
Vstupné údaje: dátum narodenia
Graf OSOBNÉHO ŽIVOTA

ukazuje pripravenosť človeka na partnerský a rodinný život. Vyjadruje osobnú energiu, ktorú je človek
schopný do vzťahu odovzdať. Jednotlivé fázy grafu ukazujú, ako sa mu bude vo vzťahoch dariť, či je
spokojný alebo rozčarovaný a koľkokrát sa skutočne zamiluje.
Graf KARIÉRY
je určený pre ľudí, ktorí pracujú v spoločnostiach, vo verejnej správe a postupujú v kariérnom
rebríčku. Graf ukazuje, nakoľko je človek profesne úspešný v určitých fázach života. Zobrazuje, ako sa
mu bude profesne dariť, koľkokrát a kedy začne budovať svoju kariéru odznovu. Umožňuje zistiť, či je
dieťa po ukončení školy pripravené na výber povolania, alebo či chce ďalej študovať.
Graf FINANCIÍ
odhaľuje, aké šťastie na človeka čaká vo finančnej sfére. Ukazuje, kedy sa dieťa stáva absolútne
finančne nezávislé od rodičov a ako bude človek zabezpečený na starobu. Je vhodné robiť ho spolu
s Grafom KARIÉRY alebo s Grafom SEBAREALIZÁCIE.
Graf SEBAREALIZÁCIE
zobrazuje osobné ambície človeka, či je pripravený rozvíjať vlastný potenciál. Odzrkadľuje, koľko
energie má človek na to, aby zmenil svoj osud. Neodráža skutočné úmysly človeka, ale jeho
podvedomé inšpirácie. Pri dosahovaní stanovených ukazovateľov mu môžu byť prekážkou vlastná
lenivosť alebo karmické bloky.
GRAF MANŽELSTVA – VZŤAHOV
jasne ukazuje, priaznivé a nepriaznivé obdobia zväzku. Fázy, keď má pár pohodový, inšpiratívny vzťah
plný radosti, nadšenia a konflikty nie sú pravdepodobné. Odhaľuje tiež obdobia, keď existuje riziko
rozvodu a krízy vo vzťahu a či je možné ich prekonať. Graf umožňuje zistiť aj priaznivé roky pre
počatie potomkov.
ANALÝZA ZDRAVIA (kompletná)
sa skladá z troch prvkov, kde každá konzultácia sa môže uskutočniť aj individuálne.
1. CYKLY ZDRAVIA A PSYCHOSOMATICKÉ ASPEKTY
predstavujú cykly, ktoré odrážajú zdravie človeka v konkrétnom období jeho života a vyjadrujú
predpokladaný vznik a vývoj choroby. Táto analýza odhalí psychologické, karmické a genetické
príčiny vzniku možných chorôb. Ukazuje v ktorom orgáne sa môže choroba vyskytnúť a príčinu
jej vzniku. Poskytuje informácie o tom, ako zmeniť postoj a myšlienky, aby ste predišli, alebo sa
vyhli zložitému priebehu choroby.
2. NUMERO BIORYTMY
ukazujú, ako správne rozložiť záťaž energie na celý deň, aby ste boli zdraví a predišli prípadnému
preťaženiu organizmu. Biorytmy udávajú vek, kedy človek začne prirodzene starnúť.
3. Graf ZDRAVIA a IMUNITY
prehľadným spôsobom ukazuje vývoj zdravotného stavu človeka. Poskytuje informácie o tom,
aký postoj človek zaujíma k svojmu zdraviu, v ktorých životných fázach mu bude musieť venovať
osobitnú pozornosť a zamerať sa na prevenciu .
Vstupné údaje:
– Dátum, miesto a čas narodenia

– Meno a priezvisko, u žien aj rodné, upresniť, či je to priezvisko biologického otca
– Upresniť, či meno alebo priezvisko bolo menené a kedy
– Ak už vznikla nejaká choroba, upresniť obdobie, kedy vznikla

Objednať
EXKLUZÍVNA VIP PONUKA – VŠETKO V JEDNOM v hodnote 1000€

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.